Lög Stiguls

Síðast breytt á aðalfundi 6. apríl 2019, Giljalandi 17.

Kafli 0. Lög Stiguls

Grein 1.

Kaflar 0 til 11 eru lög félagsins. Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi félagsins.

Kafli 1. Heiti, merki og aðstaða

Grein 1.

Heiti félagsins er Stigull, félag stærðfræði- og eðlisfræðinema við Háskóla Íslands. Merki félagsins skal ávallt hafa stærðfræði- eða eðlisfræðilegt þema.

Grein 2.

Félagsaðstaða Stiguls er í VR-151.

Kafli 2. Félagsmeðlimir

Grein 1.

Félagsmeðlimur getur hver sá orðið sem stundar nám í stærðfræði, hagnýttri stærðfræði, stærðfræði og stærðfræðimenntun, eðlisfræði eða verkfræðilegri eðlisfræði við Háskóla Íslands og hefur greitt félagsgjöld. Aðrir geta það ekki, nema til komi sérstök undanþága stjórnar félagsins.

Kafli 3. Tilgangur félagsins

Grein 1.

Að vinna að hagsmunamálum félagsmeðlima og vera í forsvari fyrir þá.

Grein 2.

Að efla félagsleg samskipti félagsmeðlima.

Kafli 4. Stjórn

Grein 1.

Stjórn skal skipuð sex félagsmeðlimum; forseta, skemmtanastjóra, ritara, gjaldkera, tölvuhirði og nýnemafulltrúa. Ávallt skal vera til staðar varamaður stjórnar (sjá grein 4.9 og lauf 5.7.7). Æskilegt er að minnst einn stjórnarmeðlimur komi úr hvoru fagi, stærðfræði og eðlisfræði.

Grein 2.

Forseti skal nefndur konungur/drottning. Forseti er fulltrúi félagsins í NáttVerki, samráðs- og samvinnuvettvangi hagsmunafélaga á Verkfræði- og náttúruvísindasviði (VoN) (sjá grein 7.1). Forseti vinnur með Nemendaþjónustu VoN við skipulagningu viðburða á vegum sviðsins, svo sem nýnemadagsins. Drottning eða konungur félagsins skal krýnd(ur) með kórónu félagsins eftir kjör, frá og með aðalfundi félagsins á því herrans ári 2019. Kórónan skal lögfest á þeim fundi en kjósa má um að skipta út kórónunni á aðalfundi ef kórónubreytingartillaga er gerð.

Grein 3.

Skemmtanastjóri skal nefndur hófdýr og hefur yfirumsjón með skipulagningu vísindaferða og annarra viðburða (sjá grein 8.1).

Grein 4.

Ritari skal nefndur skáld og skal sjá um fundargerðir og annast bóka- og blaðakost félagsins (sjá grein 10.1). Ritari sé jafnframt varaforseti félagsins og taki yfir störf forseta ef forseti forfallast um lengri tíma.

Grein 5.

Gjaldkeri skal nefndur féhirðir og skal annast fjárhag og bókhald félagsins. Gjaldkeri sér auk þess um skráningu í félagið.

Grein 6.

Tölvuhirðir skal nefndur lénsherra og ber ábyrgð á viðhaldi og uppfærslu vefsíðu félagsins, auk þess að hafa umsjón með tölvukosti þess. Tölvuhirðir er jafnframt auglýsingastjóri félagsins (sjá grein 7.1).

Grein 7.

Nýnemafulltrúi skal nefndur peð og skal efla tengsl nýnema við eldri nemendur. Stjórn skipar nýnemafulltrúa úr hópi nýnema í upphafi skólaárs.

Grein 8.

Á stjórnarfundum ræður meirihluti. Falli atkvæði jafnt skal atkvæði konungs/drottningar ráða.

Grein 9.

Sjái stjórnarmeðlimur sér af einhverjum orsökum ekki fært að halda áfram stjórnarsetu skal hann tafarlaust víkja úr stjórn og tekur varamaður við af honum. Stjórnin skipar í kjölfarið nýjan varamann.

Grein 10.

Stjórn skal auglýsa hlunnindi sín meðal félagsmeðlima, s.s. með tölvupósti eða innleggi á Facebook- hóp félagsins. Berist mótmæli innan viku skal greiða atkvæði um hlunnindin á almennum félagsfundi eða með netkosningu, sem haldin er innan tveggja vikna frá auglýsingu hlunninda. Stjórn skal einnig greina frá hlunnindum sínum í skýrslu sinni á aðalfundi.

Grein 11.

Sé auglýsing kostuð af fyrirtæki eða einstaklingi skal það tekið fram, sé nokkur vafi á.

Kafli 5. Aðalfundur

Grein 1.

Aðalfund félagsins skal halda ár hvert eftir 15. mars en eigi síðar en 15. apríl. Boða skal til fundarins með fimm skóladaga fyrirvara hið skemmsta með þeim boðleiðum sem skilvirkastar þykja svo tryggt sé að boðin berist öllum félagsmeðlimum.

Grein 2.

Kosningarétt og kjörgengi hafa einungis félagsmeðlimir. Komist félagsmeðlimur ekki á aðalfund má hann skila atkvæði sínu skriflega til forseta.

Grein 3.

Lagabreytingartillögum skal skilað til stjórnar félagsins eða hún borin upp á aðalfundi. Nái lagabreytingatillaga samþykki meirihluta fundarmanna, öðlast hún gildi.

Grein 4.

Nýkjörin stjórn tekur við störfum strax að loknum aðalfundi. Skiptafund nýkjörinnar og fráfarandi stjórnar skal halda eigi síðar en tveimur vikum eftir aðalfund.

Grein 5.

Dagskrá aðalfundar skal vera:

Lauf 1.

Fundargerð síðasta aðalfundar.

Lauf 2.

Skýrsla stjórnar.

Lauf 3.

Endurskoðaðir reikningar lagðir fram.

Lauf 4.

Námsráðs- og deildarráðsfulltrúar kynna málefni liðins starfsárs, sjái þeir þörf til þess eða sé þess krafist af félagsmeðlimum.

Lauf 5.

Lagabreytingar (gera skal ráð fyrir a.m.k. klst. fyrir þennan dagskrárlið).

Lauf 6.

Kosning forseta á eftirfarandi hátt: Þeir félagsmeðlimir sem hafa boðið sig fram til embættis forseta skulu fá tækifæri til að flytja stutta ræðu áður en gengið er til leynilegra kosninga. Hver fundarmanna kýs einn frambjóðanda og sá sem hlýtur hreinan meirihluta atkvæða verður forseti félagsins. Hljóti enginn frambjóðandi hreinan meirihluta atkvæða skal kosið aftur á milli þeirra tveggja sem hlutu flest atkvæði í fyrri kosningunum.

Lauf 7.

Kosning stjórnar á eftirfarandi hátt: Þeir félagsmeðlimir sem hafa boðið sig fram til stjórnar skulu fá tækifæri til að flytja stutta ræðu áður en gengið er til leynilegra kosninga. Hver fundarmanna kýs fjóra frambjóðendur og mynda fjórir atkvæðahæstu nýja stjórn Stiguls ásamt forseta. Sá atkvæðamesti skal verða varaforseti og stjórnin skipta með sér embættum skemmtanastjóra, ritara, gjaldkera og tölvuhirðis. Séu fimm eða fleiri í framboði skal sá fimmti í röðinni verða varamaður stjórnar Stiguls. Annars skal stjórn skipa varamann við fyrsta tækifæri.

Lauf 8.

Kosning þriggja til sex fulltrúa í ritnefnd Verpils (sjá 7.5).

Lauf 9.

Tilnefning stjórnar í eftirfarandi embætti (sjá 7. kafla):

Tveir endurskoðendur reikninga.

Tveir fulltrúar í námsráð hvors fags, stærðfræði og eðlisfræði.

Einn fulltrúi í deildarráð.

Tveir IAESTE alþjóðafulltrúar.

Lauf 10.

Kosning um bækur fyrir aðstöðu Stiguls (sjá 10. kafla, 1. gr.).

Lauf 11.

Önnur mál.

Grein 6.

Komi fleiri en tvö framboð í embætti og enginn frambjóðandi hlýtur hreinan meirihluta skal kjósa aftur um þá sem flest atkvæði hljóta.

Grein 7.

Séu fleiri en eitt framboð í embættiskosningum á aðalfundi getur hver félagsmeðlimur óskað þess að kosningar séu leynilegar.

Kafli 6. Almennir félagsfundir

Grein 1.

Stjórnin getur boðað til almenns félagsfundar um málefni er koma upp hverju sinni. Eru þeir ályktunarhæfir ef 1/3 hluti félagsmeðlima greiði atkvæði á þeim og skal einfaldur meirihluti ráða. Almennan félagsfund skal boða með minnst þriggja skóladaga fyrirvara, með þeim boðleiðum sem þykja skilvirkastar.

Grein 2.

1/5 hluti félagsmeðlima getur krafist almenns félagsfundar og er stjórninni skylt að verða við þeirri kröfu. Skal fundurinn haldinn í síðasta lagi fimm skóladögum eftir að krafan kemur fram. Almennan félagsfund skal boða með minnst þriggja skóladaga fyrirvara, með þeim boðleiðum sem þykja skilvirkastar.

Grein 3.

Samþykki almennur félagsfundur vantraust á stjórnina, stjórnarmeðlim eða embættismann ber stjórn, stjórnarmeðlim eða embættismanni sem hefur hlotið vantraust að víkja tafarlaust og skal félagsfundurinn þá kjósa nýja stjórn, stjórnarmeðlim eða embættismann sem sitja fram að næsta aðalfundi.

Kafli 7. Um embætti Stiguls

Grein 1.

Auglýsingastjóri skal annast tilkynningar atburða og fréttir. Fyrsti auglýsingastjóri félagsins nefnist Ásgeir I. Um aðra auglýsingastjóra gildir að þeir nefnast Ásgeir (n+1)-ti ef forveri þeirra nefnist Ásgeir n-ti og ritist raðtalan með rómversku letri. Hver sá einstaklingur sem gegnt hefur þessu embætti heldur titli sínum ævilangt.

Grein 2.

Námsráð er innan hvers fags hverrar deildar hvers sviðs HÍ. Námsráð snýr að kennsluháttum fagsins og því hvaða námskeið eru kennd innan fagsins. Stigull skal sjá til þess að tveir fulltrúar nemenda sitji í námsráði hvors fags, stærðfræði og eðlisfræði. Fráfarandi fulltrúar skulu kynna starf sitt fyrir komandi fulltrúum.

Grein 3.

Deildarráð er innan hverrar deildar hvers sviðs HÍ. Deildarráð snýr að kennslu á framhaldsstigi, auk rannsókna, og starfar sameiginlega fyrir öll fög deildarinnar. Stigull og Hvarf skulu í sameiningu tryggja að einn fulltrúi nemenda Raunvísindadeildar sitji í deildarráði. Æskilegt er að fulltrúinn sé í framhaldsnámi og fög deildarinnar skulu skiptast á að eiga fulltrúann. Fráfarandi fulltrúi skal kynna starf sitt fyrir komandi fulltrúa.

Grein 4.

Alþjóðafulltrúi skal vera kosinn á aðalfundi. Alþjóðafulltrúinn skal taka virkan þátt í störfum IAESTE-nefndar Íslands. Alþjóðafulltrúinn skal sjá um að auglýsa viðburði og mikilvægar dagsetningar (t.d. umsóknarfrest fyrir starfsnám) á vegum IAESTE fyrir félagsmeðlimum Stiguls.

Grein 5.

Ritnefnd Verpils skal kosin á aðalfundi og skulu meðlimir hennar vera þrír til sex og kallast verplar. Rit- nefndin skal annast ljósmyndun á viðburðum félagsins og birta fréttir á vef félagsins. Stjórn félagsins skal sjá til þess að minnst einn verpill sé viðstaddur hvern viðburð Stiguls, þ.m.t. vísindaferðir.

Kafli 8. Atburðir

Grein 1.

Stjórn Stiguls skal standa fyrir viðburðum til að efla félagslíf nemenda. Æskilegt er að a.m.k. eftirfarandi atburðir séu haldnir:

 • Vísindaferðir
 • Nýnemaferð
 • Haustferð
 • Haustfögnuður
 • Jólaglögg (sem jafnframt er próflokaskemmtun)
 • Skíðaferð
 • Árshátíð
 • Vorferð (sem jafnframt er próflokaskemmtun)
 • Aðrir atburðir svo sem skákkvöld, vídjókvöld, litlu-jól, plötukynningarkvöld eða hvað sem áhugi þykir fyrir.

Kafli 9. Birting og uppfærsla laga

Grein 1.

Lög þessi skulu vera aðgengileg á heimasíðu félagsins. Lagabreytingartillögur sem samþykktar hafa verið sem lög skulu uppfærðar innan tveggja vikna frá samþykkt þeirra.

Kafli 10. Önnur mál

Grein 1.

Bjóði fjárhagur og geymslupláss upp á það skal félagið enda hvert skólaár á því að kaupa eða útvega tvær nýjar bækur, eina um stærðfræði og eina um eðlisfræði. Meðlimir félagsins mega koma með tillögur að bókum til stjórnar. Stjórn félagsins skal kynna minnst sex bóka úrtak samtímis og lagabreytingatillögur fyrir aðalfund. Úrtakið skal samanstanda af þremur bókum um stærðfræði og þremur bókum um eðlisfræði, hið minnsta. Félagsmeðlimir velja úr eina bók um stærðfræði og eina bók um eðlisfræði með kosningu á aðalfundi. Bækur félagsins skulu ávallt geymdar þar sem allir félagsmeðlimir geta nálgast þær.

Grein 2.

Stigull tilheyrir eftirfarandi félögum eða er í samstarfi við þau:

 • Íslenska stærðfræðafélagið
 • NáttVerk
 • IAESTE – The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience.

Grein 3.

Öll opinber tölvupóstsamskipti stjórnar skulu fara fram í gegnum sameiginlegt tölvupóstfang stjórnar. Þar undir teljast t.d. samskipti við fyrirtæki vegna skipulags á viðburðum félagsins svo sem vísindferða, árshátíðar og annarra ferða.

Grein 4.

Leggja má fram breytingartillögu um merki félagsins í aðdraganda almenns félagsfundar (þ.m.t. aðalfundar). Ef breyta á merki félagsins skulu félagsmeðlimir fá að kjósa um það á félagsfundi hvort þeir vilja nýja merkið eða halda því gamla. Skipt er um merki ef það nýja hlýtur meirihluta atkvæða, annars er hinu gamla haldið.

Grein 5.

Gildi Stiguls eru fegurð, áreiðanleiki og jafnrétti. Leggja má fram breytingartillögu á gildunum fyrir aðalfund félagsins. Ef breyta á gildum félagsins skulu félagsmeðlimir fá að kjósa um það á aðalfundi hvort þeir vilji ný gildi eða halda þeim gömlu. Skipt er um gildi ef hin nýju hljóta meirihluta atkvæða, annars eru hinum gömlu haldið.

Kafli 11.

Lög þessi öðlast nú þegar gildi.


Auglýsingar


Domino's

Tuborg

Domino's

Hafðu samband!


Ertu með spurningu? Þá ertu á réttum stað! Sendu félaginu facebook skilaboð eða tölvupóst og við munum svara eins fljótt og auðið er!